Author name: universalitcomputereducation

English Speaking Activities-3

English Speaking Activities 3 खाली दिलेली वाक्ये वाचा आणि रोजच्या बोलण्यामध्ये वापर करायचा प्रयत्न करा. क्र. वाक्य भाषांतर 1 I have a car माझ्याकडे गाडी आहे. 2 You have a car तुझ्याकडे गाडी आहे. 3 You have a car तुमच्याकडे गाडी आहे. 4 We have a car आमच्याकडे गाडी आहे 5 They have a car …

English Speaking Activities-3 Read More »

English Speaking Activities-2

English Speaking Activities 2 खाली दिलेली वाक्ये वाचा आणि रोजच्या बोलण्यामध्ये वापर करायचा प्रयत्न करा. क्र. वाक्य भाषांतर 1 You are a student मी विद्यार्थी / विद्यार्थिनी आहे. 2 We are students. तू विद्यार्थी / विद्यार्थिनी आहेस 3 They are students. तू विद्यार्थी आहेस / तुम्ही / आपण विद्यार्थी आहात. 4 I am a student. …

English Speaking Activities-2 Read More »

English Speaking Activities-1

English Speaking Activities 1 खाली दिलेली वाक्ये वाचा आणि रोजच्या बोलण्यामध्ये वापर करायचा प्रयत्न करा. या मध्ये दिलेले students, designer, drawing, इत्यादी शब्द बदला आणि तुमचे शब्द वापरून वाक्य तयार करा. जसे की students शब्द बदलून doctor (डॉक्टर), अशाप्रकारे ‘I am student’ (आय ऍम स्टुडंट) असे होऊ शकेल. ‘I am doctor’ (आय ऍम डॉक्टर) क्र. …

English Speaking Activities-1 Read More »

error: Content is protected !!
Scroll to Top